Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад "Білоцерківське
професійно-технічне
училище
ім. П.Р.Поповича"

Навчальні кабінети

Кабінет — це навчальний підрозділ закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні й факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації викладачів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і педагога.
Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних та лабораторних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.
Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми освітнього закладу.
Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.
Основними завданнями на­вчального кабінету є:
- надання науково-методичної допомоги викладачам в удосконален­ні навчально-виховної роботи;
- забезпечення використання викладачем сучасних педагогічних засобів навчання;
- узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих педагогів;
- організація позакласної ро­боти з учнями.
Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.
Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває ве­ликі можливості:
- Можливість організації пра­ці викладачів і учнів на науковій основі (здійснення наукової орга­нізації праці).
- Якісне та раціональне вико­ристання сучасних електронних педагогічних засобів навчання ра­зом із традиційною наочністю.
- Активізація пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні на­вального матеріалу бере участь більше аналізаторів — слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на їх емоції.
- Створення широких мож­ливостей для самостійної робо­ти учнів.
- Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на практиці, фор­мує вміння робити аргументовані висновки, розвиває наукове мис­лення.
- Забезпечення міжпредметних зв'язків.

Новини

13.04.2020

Домашні завдання "Кухар; Офіціант" детальніше »

13.04.2020

Домашні завдання (шкільні предмети) детальніше »

10.04.2020

Атестація 2020 детальніше »

24.03.2020

Вчимося самостійно. Збірка відео-ресурсів детальніше »

24.03.2020

Готуємось до ЗНО-2020 детальніше »Корисні посилання

 
 
 
 
 

Контактна інформація

09109
вул. Карбишева 9А,  
м.Біла Церква, 
Київська обл. 

Телефон: (04563) 6-24-88
Факс: (04563) 6-24-74
E-mail: 5ptu@ukr.net


ВГОРУ